Flaga wojenna

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE POWIĄZANE Z TEMATEM

Flaga wojenna

Powrót na stronę źródła

TRAKTAT TRÓJPRZYMIERZA / 20 maja 1882r. /

Wiedeń, 20 maja 1882 roku.

Art.1 - Umawiające się Strony wzajemnie obiecują sobie pokój i przyjaźń i nie wejdą do żadnego sojuszu lub zobowiązania skierowanego przeciwko jednej ze Stron. Zobowiązują się do kontynuowania wymiany założeń wobec spraw politycznych i ekonomicznych natury generalnej, które mogłyby urosnąć, oraz obiecują sobie wzajemnie dalej wzajemną pomoc w granicach swoich własnych interesów.

Art.2 - W przypadku Włoch, bez bezpośredniej prowokacji z ich strony, w przypadku ataku przez Francję z dowolnego powodu, dwie pozostałe Strony zostaną zobowiązane do udzielenia pomocy i wsparcia Stronie zaatakowanej wszystkimi swoimi siłami. Ten sam obowiązek przechodzi na Włochy w przypadku każdej agresji, nie związanej z bezpośrednią prowokacją, przez Francję przeciwko Niemcom.

Art.3 - Jeżeli jedna lub dwie z Umawiających się Stron, bez bezpośredniej prowokacji z ich strony, zostanie zaatakowane i wprowadzone do wojny przez dwie lub więcej z Wielkich Mocarstw, które nie podpisały tego Paktu, casus foederis wystąpi równocześnie dla wszystkich Stron.

Art.4 - W przypadku, gdyby państwo z Wielkich Potęg, które nie podpisało obecnego Paktu, zagroziłoby bezpieczeństwu państwa jednej ze Stron, i zagrożona Strona poczułaby się zmuszona do prowadzenia z nim wojny, dwie pozostałe zobowiązują się do zachowania wobec swojego Sojusznika życzliwej neutralności. Każde z nich rezerwuje sobie w tym przypadku, prawo do wzięcia udziału w wojnie, jeśli by uznało za wygodne prowadzić wspólną politykę ze swoim Sojusznikiem.

Art.5 - Jeżeli pokój każdej ze Stron byłby zagrożony w okolicznościach przewidzianych przez poprzedzające artykuły, Strony powinny podjąć Radę i w odpowiednim czasie przedyskutować, jakie środki militarne należy podjąć mając na względzie ewentualną współpracę. Zobowiązują się odtąd, we wszystkich przypadkach wspólnego uczestnictwa w wojnie, do zakończenia wojny ani przez zawieszenie broni, ani pokój, ani pakt, z wyjątkiem wspólnego porozumienia między sobą.

Art.6 - Strony wzajemnie obiecują sobie tajność co do zawartości i istnienia tego Paktu.

Art.7 - Ten Pakt pozostanie w mocy na przestrzeni pięciu lat, licząc od dnia wymiany ratyfikacji.

Art.8 - Ratyfikacje tego Paktu zostaną wymienione w Wiedniu w ciągu trzech tygodni lub wcześniej.

Przy świadkach odpowiedni Przedstawiciele podpisali obecny Pakt i własnoręcznie go przypieczętowali.

Uczyniono w Wiedniu, dwudziestego dnia miesiąca maja roku tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego.

Kalnoky
H. VII von Reuss
C. Robilant

Deklaracja Ministerialna: - Królewski Rząd Włoch deklaruje, że warunki tajnego Paktu zawartego 20 maja 1882 r., pomiędzy Włochami, Austro-Wegrami i Niemcami, nie mogą być, jak wcześniej uzgodniono, w żadnym przypadku skierowane przeciwko Anglii.

Źródło: !!!TwissPage


Powrót na stronę źródła

Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®